vokietija 8
vokietija 8 Spalio 22-26 dienomis projekto ,,Pradinio ugdymo tobulinimas“ dalyviai lankėsi Vokietijoje.

Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Ingrida Meseckienė, mokyklos pavaduotoja ugdymui Danguolė Rumbinienė ir mokytoja Alma Liaudinskienė kartu su kolegomis iš kitų projekte dalyvaujančių mokyklų stažuotės metu lankėsi Berlyno mokyklose. Patirtis labai įvairi, nes Pradinė mokykla Vokietijos sostinėje yra kaip atskiras vienetas. Mokyklą vaikai pradeda lankyti nuo 5 su puse arba nuo 6 metų. 1-os ir 2-os klasės dažniausiai yra jungtinės. Nuo 3-ios klasės pagal tėvų prašymą, o nuo 4-os klasės jau visose mokyklose mokinių pasiekimai vertinami pažymiais. Galioja šešiabalė skaičių sistema. 1(vienetas) yra aukščiausias pažymys. Pradinis ugdymas trunka 6 metus. Yra mokyklų, kur itin gabūs mokiniai baigę keturias klases stoja į gimnaziją ir mokosi pagal sustiprintą programą (aukštesniu lygiu). Specialiųjų poreikių mokiniai tėvų prašymu gali mokytis atskirose specialiosiose mokyklose arba būti integruojami į bendrojo lavinimo mokyklas.  Mokytojas klasėje dažniausiai turi bent vieną pagalbiniką. Klasės auklėtojo darbą po pamokų dirba kitas (turintis auklėtojo išsilavinimą) pedagogas. Berlyno mokyklose daug erdvės, turtinga materialinė bazė ir labai įvairi ugdomoji aplinka – ramybės, sporto, sodo ir daržo, maisto gaminimo, kompiuterių, skaitymo ir kt. kambariai.

Projekto dalyviai lankėsi ir Vokietijos Federalinėje Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijoje, kur diskutavo kai kuriais švietimo klausimais. Kiekviena Vokietijos žemė, kurių yra 16-ka,  turi savo švietimo sistemą. Atskiros žemės atsako už mokyklas ir švietimo sistemos administravimą. Bet yra ir bendrų dalykų. Pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai Vokietijoje rengiami aukštosiose mokyklose, tobulinasi kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Baigę ketverių metų studijas specialistai 2 metus atlieka praktiką. Kas 5 metai mokyklos vadovas įvertina mokytojo kompetenciją (kol jam sukanka 55 metai). Mokytojo darbą vertina ir Mokyklos inspekcija – taip vadinamas išorės auditas. Remiantis audito išvadomis, kiekviena mokykla planuoja kvalifikacijos kėlimo kryptis. Federalinė vyriausybė, kaip vyriausioji valia, atsako už profesinį mokymą įmonėse ir profesinės kvalifikacijos kėlimą, sveikatos, švietimo ir globos profesijų mokymą, ir tam tikrų universitetų nuostatų nustatymą. Nors švietimo specialistų (ir mokytojų) rengimas yra planuojamas, tačiau kai kuriose žemėse jų trūksta arba yra per daug.