VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO VILKAVIŠKIO PRADINĖJE MOKYKLOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI VEIKLOS VERTINIMO NUOSTATAI

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKA

MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ TVARKA

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA

MOKINIŲ MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

VGK SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SAVIRŪPOS TVARKOS APRAŠAS

Related Images: