MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI VEIKLOS VERTINIMO NUOSTATAI

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKA

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ TVARKA

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA

PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

VGK SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE