MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO UŽ 2022 METUS APKLAUSOS ANALIZĖ

Mokyklos tarybos posėdžio nutarimu (2022-08-25 Nr. S-1-4) mokykloje atliktas 3 srities ,,Ugdymo(si) aplinkos“ įsivertinimas.  Apklausoje pakviesti dalyvauti mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Klausimyną užpildė 53 proc. pakviestų respondentų. Apklausos duomenimis, 98,7 proc. respondentų teigia, jog mokykloje turima įranga ir priemonės atitinka mokinių poreikius ir jos yra šiuolaikiškos ir mokykla jas nuolat atnaujina; 100 proc. sako, jog naudoja įvairias priemones savo pamokose; jiems puikiai sekasi sukurti erdves šventėms, mokyklos bendrose patalpose eksponuojami mokinių darbai, mokiniai skatinami keliauti, virtualios erdvės padeda praplėsti bendradarbiavimo ugdymo tikslais galimybes; 98 procentai apklaustųjų teigia, jog mokyklos teritorija yra naudojama ugdymui ir yra pritaikyta sugalvotoms edukacinėms veikloms, mokytojai domisi įvairiomis galimybėmis vesti pamokas už mokyklos ribų; 99 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų tobulina informacinių technologijų taikymo mokymui(si) būdus, tikslingai naudoja informacines technologijas pamokose ir tai padeda mokiniams geriau mokytis.

Išvada: mokykloje turima įranga, priemonės atitinka mokinių poreikius, jos yra šiuolaikiškos ir mokykla jas nuolat atnaujina; mokytojai veda pamokas ir už mokyklos ribų, tikslingai naudoja informacines technologijas bei nuolat tobulina jų taikymo būdus. Mokyklai trūksta įvairesnių priemonių (interaktyvių lentų, robotukų, bandymų rinkinių) ir pritaikytų erdvių STEAM ugdymui.

Related Images: