PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ FUNKCIJOS

Socialinis pedagogas

1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

3. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su klasių mokytojais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos ir kt. įstaigomis;

4. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;

5. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje;

6. Organizuoja nemokamą mokinių maitinimą ir pavėžėjimą.

Psichologas

1. Rūpinasi mokinių psichine sveikata.

2. Prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą.

3. Padeda mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

4.Vykdo tyrimus ir juos analizuoja.

5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, rengiantiems mokiniams pritaikytas ugdymo programas.

Specialusis pedagogas

1. Dirba su specialiųjų poreikių mokiniais.

2. Teikia korekcinę pagalbą specifiniams pažinimo, atminties, mąstymo procesams lavinti.

3. Vertina mokymosi pasiekimų lygį, atitiktį ugdymo programoms.

4. Kartu su mokyklos vaiko gerovės komisijos nariais parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.

5. Rengia rekomendacijas mokytojams dėl tolimesnio darbo su mokiniu.

6. Konsultuoja tėvus, kaip padėti vaikui namuose.

Logopedas

1. Visapusiškai tiria ir įvertina vaiko kalbą.

2. Rengia individualias ir grupines korekcines pratybas, šalinant įvairius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

3. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku.

4. Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos gebėjimų ir mokymo klausimais.

5. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teikia metodinę pagalbą mokyklos vaiko gerovės komisijos nariams.

Mokytojo padėjėjas

1. Padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymu, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas.

2. Padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis.

3.Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo proceso metu.

Related Images: