2023 M. MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA

Mokyklos mokinių mokymosi pažangumas lyginant su 2021–2022 m. m. (100 proc.) išlieka stabilus 2022–2023 m. m.– 100 procentų.

2023–2024 m. m.  3–4 klasių mokiniams skirta 1 papildoma savaitinė informatikos pamoka, kurią veda dalyko specialistas.

Ketvirtų klasių mokiniams – 2022–2023 m. m. II-ame pusmetyje ir 2023–2024 m. m. I-ame pusmetyje skirta 1 val. savaitinė konsultacija matematikos žinioms gilinti.

2022–2023 m. m. II-ame pusmetyje ir 2023–2024 m. m. smarkiai išaugo neformaliojo ugdymo (būrelių) pasiūla.

2022 M. MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA
2022 m. tobulinta veiklos sritis – Pagalba mokiniui.
Mokyklos mokinių mokymosi pažangumas lyginant su 2020–2021 m. m. (99,07 proc.) 2021–2022 m. m. gerėjantis – 100 procentų.
Pradinio ugdymo programą aukštesniuoju lygmeniu baigė 2 procentais daugiau mokinių nei 2021 metais.
Ugdymas organizuotas atsižvelgiant į mokinių skirtybes, 60 proc. pamokų vyko naudojant įvairias šiuolaikiškas priemones, mokymosi būdus ir formas; 15 proc. pamokų organizuotos ne mokyklos erdvėse; kvalifikuota pagalba buvo suteikta
visiems (100 proc.) mokinių, kuriems tokią pagalbą rekomendavo ŠPT ir mokyklos VGK.
95 proc. gabių mokinių dalyvavo konferencijose, olimpiadose, viktorinose, konkursuose, laimėtos 39 prizinės vietos.

2021 M. MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA

2021 m. tobulinta veiklos sritis – Mokymasis virtualioje erdvėje.

Mokyklos mokinių mokymosi pažangumas 99,07 proc. – 1,07 proc. aukštesnis nei 2020 m.

Ketvirtą klasę aukštesniuoju lygmeniu baigė 8 proc. daugiau mokinių nei 2020 m.

Mokiniams sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu. Mokinių žinių lygis optimaliai atitinka kiekvieno individualias galias ir mokymosi patirtį. 95 proc. gabių mokinių dalyvavo nuotoliniuose renginiuose: olimpiadose, konkursuose, konferencijose ir laimėjo 52 prizines vietas.

2020 M. MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA

2020 m. tobulinta veiklos sritis – Vertinimo kriterijų aiškumas

15 proc. mokytojų daugiau nei 2019 m. detaliai planuoja pasiekimus ir pateikia aiškius vertinimo kriterijus kiekvienoje pamokoje, teikia grįžtamąją informaciją apie pasiekimus ir pažangą.

2,95 procentais lyginant su 2019 m. padaugėjo pradinio ugdymo programą aukštesniuoju lygmeniu baigusių mokinių.

 

Related Images: