stazuot apibendr

 

Lietuvių kalbos ugdymo(-si) patirtis Seinų lietuvių ,,Žiburio” mokykloje

2014 m. mokytoja Aldutė Serneckienė dalyvavo Ugdymo Plėtotės Centro projekte ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)”, kuriame turėjo galimybę šešis mėnesius stažuotis Seinų lietuvių ,,Žiburio”mokykloje. Vykti į šią stažuotę paskatino noras įgyti gebėjimų, padėsiančių veiksmingiau dirbti su lietuviais mokiniais, augusiais kitose kultūrinėse aplinkose, grįžusiais iš užsienio gyventi ir mokytis Lietuvoje.        

Seinų lietuvių ,,Žiburio“ mokykla įkurta 2005 m. Direktorius Algirdas Vaicekauskas vadovauja 20-čiai mokytojų 104- ių mokinių bendruomenei. Mokykloje įrengtas vaikų darželis, kuriame ugdomi 3 – 6 metų amžiaus vaikai, 1 – 6 kl. – pagrindinė mokykla, 1 – 3 kl. – gimnazija. Mokyklos tikslas – padėti vietos lietuvių bendruomenei išlaikyti tautinį tapatumą. Didelis dėmesys skiriamas lietuvybės puoselėjimui ir kalbos kultūrai. Iš stažuotojos jie tikėjosi pasidalinti gerąja darbo patirtimi, padėti ruošti mokyklines šventes ir tobulinti mokinių taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius.

Aldutės Serneckienės tikslas vykstant į Seinų lietuvių ,,Žiburio” mokyklą – tobulinti kompetencijas, susijusias su lietuvių kalbos ugdymu kitakalbėje aplinkoje. Pusę metų stažuotėje užsienyje praleidusi mokytoja nuveikė išties daug. Buvo stebėtos ir pravestos 44 integruoto ugdymo pamokos 1 – 4 klasėse, sukurtos įvairios ugdymo(si) aplinkos, skatinančios mokinius skaityti knygas, organizuota 12 renginių ir projektinių veiklų, kuriose dalyvavo ne tik mokiniai, jų tėvai, mokytojai, bet ir vaikų seneliai. Į savo mokyklą ji parsivežė lietuvių kalbos mokymo(si) rekomendacijas mokytojams, mokančius mokinius, gyvenusius kitakalbėje aplinkoje; 5- ių renginių, susijusių su taisyklingu lietuvių kalbos vartojimu, aprašymus; parengtą aprašą, kaip sukurti ugdymosi aplinkas, pasirinkti metodus ir priemones, skatinančias mokinius skaityti ir tobulintų skaitymo įgūdžius.

Visą mokytojos Aldutės parengtą medžiagą galima rasti http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/rezultatai. Parengta metodinė medžiaga yra reali pagalba mokyklai, kuriai yra iškilęs poreikis mokyti sugrįžusių iš užsienio lietuvių ar mišrių šeimų vaikus. Pasirašyta Vilkaviškio pradinės mokyklos ir Seinų lietuvių “Žiburio” mokyklos bendradarbiavimo sutartis leis toliau palaikyti ryšius ir keistis patirtimi.

Nuotraukas iliustruojančias stažuotės akimirkas galite rasti čia.

 

2014-2015 m.m.

2014-2015 m. m. Vilkaviškio pradinė mokykla įgyvendina projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) kodas VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-010. Projektu siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, išbandant naujas ilgalaikių stažuočių formas. Per ilgalaikes stažuotes pedagogams sudarytos galimybės atsitraukti nuo savo tiesioginio darbo ir tobulinti profesinius gebėjimus, įgyti naujos patirties ir išmokti prisitaikyti kitoje darbinėje aplinkoje. Projekte išbandomos tokios stažuočių formos: universitetinės studijos; metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas; vadovavimas švietimo projektams ar dalyvavimas atskirose jų veiklose; stažavimasis Lietuvos švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje; stažavimasis užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje.

Mūsų mokyklos mokytoja metodininkė Aldutė Serneckienė nuo 2014-09-01 iki 2015-02-28 dienos atlieka ilgalaikę stažuotę Lenkijoje. Mokytoja tobulina bendrakultūrines, profesines ir bendrąsias kompetencijas. Ypatingas dėmesys stažuotės metu skiriamas mokinių taisyklingos gimtosios kalbos vertinimo įgūdžių gerinimui.

 

2013-2014 m.m.

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ balandžio 7-11 dienomis mokykloje vyko trumpoji pedagogo stažuotė „Sėkmingas naujų metodų taikymas ugdant pradinių klasių mokinius“. Mokykloje stažavosi pradinių klasių mokytoja Edita Rudėnienė iš Rokiškio „Senamiesčio“ progimnazijos. Visą savaitę stažuotoja Edita stebėjo kaip mūsų mokytojai skatina mokinių mokymosi motyvaciją bei gerina ugdymo(si) kokybę taikydami aktyviuosius mokymo metodus matematikos, lietuvių kalbos, muzikos, dailės, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo pamokose, neformaliojo ugdymo (būrelių) veiklose, popamokiniame renginyje. Pasibaigus pamokoms, veiklų aptarimų metu šaunūs mokyklos mokytojai taip pat dalijosi patirtimi, kaip jie aktyvina mokinių veiklą, skatina kūrybiškumą, ugdo savarankiškumą.
            Nuotraukų galeriją iš savaitės renginių rasite čia.

 

2011-2012 m.m.

Spalio 10-14 d. mokykloje buvo įgyvendinama  projekto ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistema“ programa ,,Sveikatos ugdymas pradinėje mokykloje“. Programą parengė ir jos vykdymą mokykloje koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Jovita Grakavinienė.

Visą savaitę atvirose pamokose ir renginiuose dalyvavo mokytoja-stažuotoja iš Joniškio rajono Ilona Gylytė.

stazuot apibendr

Programos tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas, suteikiant mokiniams ir jų tėvams žinias apie sveikatą, formuojant sveikos gyvensenos nuostatas ir elgesį.

Programos uždaviniai: pasidalyti mokyklos sveikatinimo patirtimi, supažindinti su sveikatos ugdymo modeliais bei bendradarbiavimo su šeimomis ir visuomene galimybėmis.

          Pirmadienis buvo skirtas fizinės sveikatos ugdymui.

editos staz

Kūno kultūros,

vil  s staz

pasaulio pažinimo,

violetos staz

matematikos pamokose

aldonos staz

buvo integruojamos sveikos mitybos ir pirmosios pagalbos teikimo temos. Po pamokų vyko prevencinė popietė ,,Gyvenkime sveikai“.

prevenc

Renginyje dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Bikaitė.

         Antradienį  dailės ir technologijų,

raseles staz

pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo pamokose mokiniai mokėsi valdyti emocijas, bendravimo meno, pažinti save, kritiškai mąstyti ir priimti sprendimus. Popietė ,,Gyvenkime draugiškai“ pamokė vaikus, kad ,,gyventi nebendraujant arba blogai bendraujant, tai tas pats, kaip gyventi užrištomis akimis“.

gerumas

Renginyje dalyvavo Vilkaviškio rajono PK Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Rūta Kairienė.

draugyste

        Trečiadienio pamokose dėmesys buvo skiriamas dvasinės sveikatos ugdymui. Dorinio ugdymo, dailės, lietuvių kalbos pamokose mokiniai mokėsi sakyti tiesą, sužinojo apie gerumo svarbą, tikrąjį žmogaus grožį ir meilę. Vakare į mokyklą rinkosi mokinių tėveliai 

tevai1

ir diskutuodami ieškojo sprendimų įvairioms bendravimo  problemoms spręsti.

tevai2

       Ketvirtadienį netradicinį užsiėmimą – rytmetį apie draugystę ir gerumą vedė mokytoja – stažuotoja.

stazuote

O po pamokų vyko visuminę sveikatą atspindintis mokinių, tėvų, mokytojų konkursą ,,Sveikuolių sveikuoliai“.

sveikuoliai

Čia taip pat sulaukėme viso būrio svečių. Atvyko Vilkaviškio rajono švietimo skyriaus  vyriausioji specialistė Ingrida  Meseckienė,  VšĮ ,,Kretingos maistas“ Vilkaviškio filialo direktorė Vilma Blažaitienė ir sveikos gyvensenos pedagogė Erika Kušlytė. Mokinių komandos savo gebėjimus demonstravo atlikdami įvairias užduotis, o už teisingus atsakymus gavo obuoliukus.

       Penktadienį stažuotoja susipažino su Vilkaviškio krašto įžymiomis vietomis,

paezeriai

pristatė savo mokyklą. Vyko stažuotės aptarimas.

stazuot

Džiaugiamės darbščiais ir kūrybiškais  mokyklos pedagogais itin  aktyviai dirbusiais visą šią savaitę – rodžiusiais pamokas, ruošusiais renginius, rengusiais edukacinius kampelius.  Jie ne tik daug dirbo individualiai ir komandose, bet ir sulaukė savo veiklos įvertinimo bei įsivertino save.
Linkime visiems tolesnės kūrybinės sėkmės.