stazuot apibendr

Lietuvių kalbos ugdymo(-si) patirtis Seinų lietuvių ,,Žiburio” mokykloje

2014 m. mokytoja Aldutė Serneckienė dalyvavo Ugdymo Plėtotės Centro projekte ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)”, kuriame turėjo galimybę šešis mėnesius stažuotis Seinų lietuvių ,,Žiburio”mokykloje. Vykti į šią stažuotę paskatino noras įgyti gebėjimų, padėsiančių veiksmingiau dirbti su lietuviais mokiniais, augusiais kitose kultūrinėse aplinkose, grįžusiais iš užsienio gyventi ir mokytis Lietuvoje.        

Seinų lietuvių ,,Žiburio“ mokykla įkurta 2005 m. Direktorius Algirdas Vaicekauskas vadovauja 20-čiai mokytojų 104- ių mokinių bendruomenei. Mokykloje įrengtas vaikų darželis, kuriame ugdomi 3 – 6 metų amžiaus vaikai, 1 – 6 kl. – pagrindinė mokykla, 1 – 3 kl. – gimnazija. Mokyklos tikslas – padėti vietos lietuvių bendruomenei išlaikyti tautinį tapatumą. Didelis dėmesys skiriamas lietuvybės puoselėjimui ir kalbos kultūrai. Iš stažuotojos jie tikėjosi pasidalinti gerąja darbo patirtimi, padėti ruošti mokyklines šventes ir tobulinti mokinių taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius.

Aldutės Serneckienės tikslas vykstant į Seinų lietuvių ,,Žiburio” mokyklą – tobulinti kompetencijas, susijusias su lietuvių kalbos ugdymu kitakalbėje aplinkoje. Pusę metų stažuotėje užsienyje praleidusi mokytoja nuveikė išties daug. Buvo stebėtos ir pravestos 44 integruoto ugdymo pamokos 1 – 4 klasėse, sukurtos įvairios ugdymo(si) aplinkos, skatinančios mokinius skaityti knygas, organizuota 12 renginių ir projektinių veiklų, kuriose dalyvavo ne tik mokiniai, jų tėvai, mokytojai, bet ir vaikų seneliai. Į savo mokyklą ji parsivežė lietuvių kalbos mokymo(si) rekomendacijas mokytojams, mokančius mokinius, gyvenusius kitakalbėje aplinkoje; 5- ių renginių, susijusių su taisyklingu lietuvių kalbos vartojimu, aprašymus; parengtą aprašą, kaip sukurti ugdymosi aplinkas, pasirinkti metodus ir priemones, skatinančias mokinius skaityti ir tobulintų skaitymo įgūdžius. Parengta metodinė medžiaga yra reali pagalba mokyklai, kuriai yra iškilęs poreikis mokyti sugrįžusių iš užsienio lietuvių ar mišrių šeimų vaikus. Pasirašyta Vilkaviškio pradinės mokyklos ir Seinų lietuvių “Žiburio” mokyklos bendradarbiavimo sutartis leis toliau palaikyti ryšius ir keistis patirtimi.

2014-2015 m.m.

2014-2015 m. m. Vilkaviškio pradinė mokykla įgyvendina projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) kodas VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-010. Projektu siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, išbandant naujas ilgalaikių stažuočių formas. Per ilgalaikes stažuotes pedagogams sudarytos galimybės atsitraukti nuo savo tiesioginio darbo ir tobulinti profesinius gebėjimus, įgyti naujos patirties ir išmokti prisitaikyti kitoje darbinėje aplinkoje. Projekte išbandomos tokios stažuočių formos: universitetinės studijos; metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas; vadovavimas švietimo projektams ar dalyvavimas atskirose jų veiklose; stažavimasis Lietuvos švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje; stažavimasis užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje.

Mūsų mokyklos mokytoja metodininkė Aldutė Serneckienė nuo 2014-09-01 iki 2015-02-28 dienos atlieka ilgalaikę stažuotę Lenkijoje. Mokytoja tobulina bendrakultūrines, profesines ir bendrąsias kompetencijas. Ypatingas dėmesys stažuotės metu skiriamas mokinių taisyklingos gimtosios kalbos vertinimo įgūdžių gerinimui.

2013-2014 m.m.

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ balandžio 7-11 dienomis mokykloje vyko trumpoji pedagogo stažuotė „Sėkmingas naujų metodų taikymas ugdant pradinių klasių mokinius“. Mokykloje stažavosi pradinių klasių mokytoja Edita Rudėnienė iš Rokiškio „Senamiesčio“ progimnazijos. Visą savaitę stažuotoja Edita stebėjo kaip mūsų mokytojai skatina mokinių mokymosi motyvaciją bei gerina ugdymo(si) kokybę taikydami aktyviuosius mokymo metodus matematikos, lietuvių kalbos, muzikos, dailės, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo pamokose, neformaliojo ugdymo (būrelių) veiklose, popamokiniame renginyje. Pasibaigus pamokoms, veiklų aptarimų metu šaunūs mokyklos mokytojai taip pat dalijosi patirtimi, kaip jie aktyvina mokinių veiklą, skatina kūrybiškumą, ugdo savarankiškumą.    

2011-2012 m.m.

Spalio 10-14 d. mokykloje buvo įgyvendinama  projekto ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistema“ programa ,,Sveikatos ugdymas pradinėje mokykloje“. Programą parengė ir jos vykdymą mokykloje koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Jovita Grakavinienė.

Visą savaitę atvirose pamokose ir renginiuose dalyvavo mokytoja-stažuotoja iš Joniškio rajono Ilona Gylytė.

Programos tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas, suteikiant mokiniams ir jų tėvams žinias apie sveikatą, formuojant sveikos gyvensenos nuostatas ir elgesį.

Programos uždaviniai: pasidalyti mokyklos sveikatinimo patirtimi, supažindinti su sveikatos ugdymo modeliais bei bendradarbiavimo su šeimomis ir visuomene galimybėmis.

Related Images: