Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

  1. prašymą dėl priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą);

     3. pasiekimų aprašus ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus, rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo.

Prašymai priimami raštinėje 8.00–17.00 val. (penktadieniais 8.00 val.–15.45 val.)
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

 
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis

 

Priėmimo į mokyklą tvarka